• Airsim Data Sim $120
  • Travel Club SIM APAC Data SIM $88
  • CMHK 3G Japan Data Prepaid SIM Card $218